Tijdens de begeleiding van de administratie en het samenstellen van de jaarstukken verzamelen wij waardevolle informatie over uw bedrijf. Op basis van deze informatie zijn wij als geen ander in staat om als klankbord te fungeren en u breed adviseren. “Deskundig en vertrouwd” is een uitdrukking die ons kantoor kenmerkt. Wij bedoelen daarmee dat een persoonlijke en betrokken relatie uitgangspunt voor ons is, waarbij wij hoge eisen aan onze kwaliteit stellen. Uw boekhouding is de basis van ons werk. Samen met u verwerken wij de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf tot een overzichtelijk geheel, van waaruit tevens de verplichte aangiftes bij de Belastingdienst kunnen worden ingediend.

Wij kunnen hierin niet zonder uw kennis van uw bedrijf en uw inzet voor een overzichtelijke boekhouding. De basis van ons werk verzorgen wij samen met u. Op deze manier blijft u niet alleen betrokken bij uw bedrijfscijfers, maar levert dit uzelf tevens een kostenbesparing op. Samen met u kunnen we bepalen welke werkzaamheden u zelf kunt doen en welke wij voor u zullen verrichten.

De samenstelling en certificering van jaarrekeningen vormt voor ons kantoor een belangrijke activiteit. Hierbij spelen beginselen als integriteit, objectiviteit, onafhankelijkheid, vertrouwen en deskundigheid een voorname rol. Onze klanten en overige gebruikers van de jaarrekening dienen er namelijk op te kunnen vertrouwen dat de jaarrekening betrouwbaar is.

Nieboer Advies kan ook uw maand- en kwartaal aangiften verrichten voor de Belastingdienst .

Belastingen

Waarschijnlijk niet uw meest favoriete bezigheid, maar voor iedere ondernemer én werknemer wel heel belangrijk: de Belastingdienst!  Wij zijn er voor om u op dit punt te ontzorgen. Onze jarenlange ervaring staat garant voor een deskundige behandeling van al uw fiscale zaken.

Omzetbelasting

Nagenoeg elke ondernemer moet maandelijks, per kwartaal of zelfs eens per jaar een aangifte Omzetbelasting of BTW indienen.
In de basis is dit een zeer eenvoudige belasting, die door veel ondernemers zelf wordt berekend en ingediend. Maar houdt u wel rekening met zaken als aftrekbeperkingen, niet belaste prestaties, privégebruik en de periodieke ICP-opgaven? Voorkom verplichte suppletieaangiften en boetes achteraf door u op dit gebied goed te laten voorlichten!

Middeling

En blijkt achteraf dat middeling voor u interessant is? Wij verzorgen dit vanzelfsprekend, zonder dat u hier enig omkijken naar heeft.

Inkomstenbelasting

Iedereen betaalt Inkomstenbelasting over zijn of haar inkomen uit dienstbetrekking, uitkering of winst uit onderneming (bij een eenmanszaak, VOF of CV). U zou dus denken dat dit het meest transparante belastingmiddel is waarbij de aangifte eenvoudig is op te maken. Maar ook in de huidige tijd van verminderde aftrekposten is niets minder waar. Denkt u aan termen als werknemersaftrek, urencriterium bij ondernemers, willekeurige afschrijving, bij leenregeling eigen woning, jaar- en reserveringsruimte bij lijfrenten, persoonsgebonden aftrek, vrijstellingen Box 3, heffingskortingen, aanslaggrens en optimale verdeling. U ziet het ineens niet meer zitten of twijfelt aan uw eigen aangifte? Wij zijn u graag behulpzaam bij het correct en optimaal opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting. Waarbij wij tevens zorgen dat u de Toeslagen ontvangt waar u recht op heeft!

Vennootschapsbelasting

Heeft u een BV of stichting met winstoogmerk? Dan bent u belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. Of het nu gaat om een enkele holdingvennootschap, een groep met of zonder fiscale eenheid, wij verzorgen uw aangifte en bewaken fiscale regelingen zoals verlengde carry back, de innovatie box, thincap en willekeurige afschrijving.

Loonheffingen

Wanneer u uw personeelsadministratie bij ons heeft ondergebracht verzorgen wij uiteraard tevens uw maandelijkse aangifte Loonheffingen. Fiscale regelingen zoals afdrachtverminderingen en de werkkostenregeling worden met u afgestemd en bewaakt.

Erf- en schenkbelasting

Bent u gerechtigd in een nalatenschap? Dan is de kans groot dat u aangifte moet doen voor de Erfbelasting. Wij zijn ons er van bewust dat het nimmer prettig is om belasting te betalen, zeker niet met een overlijden als achtergrond. Juist daarom is het echter van belang dat u professioneel ondersteund wordt zodat uw aangifte zo objectief en optimaal mogelijk wordt opgesteld. Altijd in overleg met u en eventueel uw notaris.

Wilt u wat schenken aan uw kinderen, kleinkinderen of een derde? Houdt u er dan rekening mee dat bij schenkingen boven de vrijstelling aangifte gedaan moet worden bij de Belastingdienst, binnen twee maanden na afloop van het schenkingsjaar! En doet u de schenking vrij van recht?
Wij staan u graag terzijde!

Rapportages

De jaarrekening is nog altijd één van de belangrijkste verslagen voor ondernemingen en ondernemers. Het is de basis voor de fiscale aangifte, het is een verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en is een belangrijk instrument voor de onderbouwing van prognoses en financieringsaanvragen.

Historische rapportages zoals jaarrekeningen worden gebruikt als basis voor toekomstgerichte informatie. Het zijn zeer waardevolle documenten waar u ook als ondernemer de nodige informatie aan kunt ontlenen voor de toekomst van uw bedrijf. Waar gaat het goed, waar iets minder, waar zitten knelpunten, hoe liggen marges en kosten ten opzichte van de concurrentie, waar kunnen we grote vooruitgang boeken?
Wij ondersteunen u door op basis van een analyse van uw administratie, onderneming en verdere beschikbare informatie te komen tot prognoses en begrotingen voor verdere ontwikkeling van uw onderneming. Voor u, voor de bank of andere belanghebbenden.

Jaarrekening

De jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. De jaarrekening geeft inzicht in hoe goed uw bedrijf het jaar ervoor heeft gedraaid. Veel instanties hechten grote waarde aan een jaarrekening, die door een onafhankelijke accountant is opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan banken, de belastingdienst en soms ook leveranciers. Wij zorgen voor een kwalitatief goede jaarrekening. De jaarrekening inclusief onze verklaring geeft u een goede uitgangspositie, bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over financieringen. Onze werkzaamheden resulteren in een jaarrekening, een samenstellingsverklaring en beoordelingsverklaring.

Samenstellingsverklaring

U kunt ons vragen de jaarrekening samen te stellen. Naar aanleiding van deze opdracht zullen wij, behalve de samen-gestelde jaarrekening, ook een Samenstellingsverklaring afgeven. In deze verklaring geven we aan dat we, op basis van de aangeleverde gegevens en conform de voor het accountantsberoep geldende eisen, een jaarrekening hebben samengesteld die voldoet aan de (wettelijk) voorschriften. Bij een samenstellingsopdracht verrichten wij een beperkt aantal toetsende werkzaamheden.

Beoordelingsverklaring

Een aantal bestuurders en ondernemers in het MKB wenst een meer expliciete uitspraak over de betrouwbaarheid van de gegevens zoals die in een financieel overzicht (bijvoorbeeld de jaarrekening) worden gepresenteerd, zonder dat er sprake is van een verpichte wettelijke controle. Een dergelijk oordeel kan bijvoorbeeld van belang zijn voor belanghebbenden in de onderneming. Hierbij kunt u denken aan aandeelhouders. Wanneer u geen behoefte heeft aan de grote mate van zekerheid van een controleopdracht, verstrekt u een beoordelingsopdracht. Ten opzichte van de samentstellingsopdracht worden er dan extra controlewerkzaamheden verricht.

Executeur testamentair

Wat doet de executeur-testamentair?

De executeur heeft tot taak de nalatenschap af te wikkelen. Na een overlijden moet een heleboel worden geregeld. De begrafenis of de crematie, maar ook het betalen van schulden en het verdelen van goederen. Erfgenamen kunnen dit zelf doen, maar de erflater (de overledene) kan ook iemand aanwijzen die zijn nalatenschap moet afwikkelen: de executeur. Volgens het nieuwe erfrecht (sinds 1 januari 2003) kan een executeur alleen worden benoemd in een testament, vandaar de term executeur-testamentair.

Welke rechten en plichten heeft een executeur?

De executeur heeft tot taak de nalatenschap af te wikkelen. Na een overlijden moet een heleboel worden geregeld. De begrafenis of de crematie,
maar ook het betalen van schulden en het verdelen van goederen. Erfgenamen kunnen dit zelf doen, maar de erflater (de overledene) kan ook
iemand aanwijzen die zijn nalatenschap moet afwikkelen: de executeur. Volgens het nieuwe erfrecht (sinds 1 januari 2003) kan een executeur
alleen worden benoemd in een testament, vandaar de term executeur-testamentair.

Wat kunnen wij verder voor u betekenen?
  • begeleiding bij het opstellen van ondernemersplannen
  • ondersteuning en advisering bij Projecten b.v. Zonnepanelenweide (Zonnepark Drenthe b.v.)
  • aan en verkoop bedrijven
  • bedrijfsovernames